Kierunek: neutralność klimatyczna

Słowo wstępne Ministra Klimatu i Środowiska

Autorzy:

Michał Kurtyka

Minister Klimatu i Środowiska

bio

Jesteśmy obecnie świadkami nowego, przełomowego etapu rozwoju polskiej energetyki. Sukcesywnie wytwarzanie energii w Polsce w coraz mniejszym stopniu będzie opierało się na węglu, a dominującą rolę będą odgrywać źródła zeroemisyjne. Inwestycje, w tym kluczowym dla gospodarki sektorze, będą w dużej mierze określały kierunki zmian i rozwoju ekonomicznego w najbliższych dekadach. Niskoemisyjna transformacja we wszystkich sektorach gospodarki to szansa na rozwój krajowego przemysłu, wyspecjalizowanych kompetencji kadrowych, nowe miejsca pracy, a także na wygenerowanie wartości dodanej dla krajowej gospodarki.

W Polsce trwa transformacja energetyczna, która jest ogromnym wyzwaniem technicznym i finansowym, ale jednocześnie szansą na zbudowanie silnej i nowoczesnej gospodarki. Musimy jednak pamiętać, iż tylko dobrze zaplanowane i przeprowadzone procesy – przy współpracy wszystkich interesariuszy, w tym władz rządowych i lokalnych, społeczeństwa, biznesu, NGOs – pomogą zbudować nowoczesny zero-emisyjny sektor energii w Polsce.

Cele, które wyznacza nowa strategia energetyczna rządu – Polityka energetyczna Polski do 2040 r., są wyrazem kompromisu na ścieżce dążenia do neutralności klimatycznej, przy zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego oraz ciągłości i stabilności dostaw energii do odbiorców końcowych. Rozwój OZE i wzrost udziału tych źródeł w końcowym zużyciu energii jest jednym z priorytetowych obszarów PEP2040. W 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowiły źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę w tym procesie odegra wdrożenie dwóch nowych, strategicznych technologii wytwarzania energii – morskiej energetyki wiatrowej i energetyki jądrowej, które umożliwią rozwój nowych branż.

Równolegle do wielkoskalowej energetyki rozwijać się będzie energetyka rozproszona i obywatelska – oparta na lokalnym kapitale i umożliwiająca osiągniecie samowystarczalności energetycznej.
W ostatnim czasie kołem zamachowym rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce stała się fotowoltaika, która jest najszybciej rozwijającym się sektorem OZE w Polsce. Związane jest to z postępującym spadkiem kosztów i systemem wsparcia. Co istotne - Polska jest jednym z najbardziej perspektywicznych rynków dla PV w UE.

Prognozowane zmiany w miksie energetycznym pociągną za sobą szereg innych inwestycji. Zwiększenie udziału OZE wymusi dynamiczny rozwój infrastruktury sieciowej oraz inteligentnych systemów magazynowania energii. Priorytetem będzie skupienie inwestycji na badaniach, rozwoju
i wdrożeniach w obszarach o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym kraju. Duży potencjał leży w możliwości szerokiego wykorzystywania wodoru, który będzie stanowił jedno z kluczowych paliw transformacji energetycznej w Unii Europejskiej i w Polsce w perspektywie długoterminowej. W tym celu niezbędny jest rozwój instalacji elektrolizerów i ogniw paliwowych, sieci dystrybucji, magazynów wodoru oraz infrastruktury tankowania. Poprzez właściwe wsparcie badań i rozwoju, Polska ma szanse wykorzystać potencjał naukowy i doświadczenie eksperckie, bazując na własnych innowacyjnych technologiach.

Transformacja energetyczna to również szansa wzrostu potencjału produkcyjnego Polski i rozwoju zupełnie nowych gałęzi przemysłu. Polska już teraz jest liderem w produkcji ogniw litowo-jonowych, wykorzystywanych do produkcji baterii w pojazdach elektrycznych. Stanowi to solidną podstawę do rozwijania krajowych specjalizacji oraz innowacji.

W celu zmniejszenia presji na klimat i środowisko sektora energii, niezwykle ważne będą również działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Należy w tym kontekście podkreślić, że spadek energochłonności gospodarki powinien wiązać się priorytetowo z działaniami proefektywnościowymi, a nie z ograniczaniem funkcjonowania branż.

Chroniąc środowisko nie musimy rezygnować z rozwoju. Wręcz przeciwnie, możemy powstrzymać zmiany klimatu i jednocześnie budować trwały wzrost gospodarczy. Współpracując strategicznie i wykorzystując nowoczesne technologie jest to możliwe.

Więcej artykułów:

Ślad wodny w miastach przyszłości

Woda − zasób, który z nami był od zawsze, dziś powoli staje się produktem deficytowym. Wody zaczyna brakować nawet w Europie, w tym w Polsce. Poprzez nieprzemyślane decyzje i brak uwzględnienia negatywnych skutków w pewnych dziedzinach rozwoju społecznego, dziś zmagamy się ze skutkami nawalnych deszczów, a tym samym z powodziami i... suszami.

Czytaj więcej

Droga z rolki - czyli jak będą wyglądały autostrady przyszłości

Czy drogi mogą ogrzewać nasze domy? Czy nawierzchnie dróg będą oczyszczać powietrze? M.in. na te pytania odpowiada Dariuszowi Bugalskiemu dr inż. Wojciech Sorociak, ekspert ds. dróg, Politechnika Śląska, Eurovia.

Czytaj więcej

Mordory – czyli w jakim kierunku będą ewoluować biurowce

Jak będzie nam się pracowało w miastach za 30 lat? W jakim kierunku będą ewoluować biura? Czy biurowce okażą się niepotrzebne w obliczu pracy hybrydowej? Czy w miastach przyszłości będą nadal funkcjonowały mordory?

Czytaj więcej
Zobacz więcej